เกี่ยวกับโรงเรียน

(About this school)

   - ประวัติโรงเรียน

  - ปรัชญา/นโยบาย

  - เครื่องหมายของโรงเรียน

  - ทำเนียบผู้บริหาร

หลักสูตร

(Cericulum)

  - หลักสูตรประถมศึกษา

  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

กฏระเบียบ

(Rules)

  - ระเบียบการแต่งกาย

  - ระเบียบการมาเรียน

  - ระเบียบการลา

  - ระเบียบความประพฤติ

  - ระเบียบการลงโทษ

  - ระเบียบการจำหน่าย

งานบริการ

(Services)

  - งานประชาสัมพันธ์

  - ห้องสมุด

  - งานโสตทัศนศึกษา

  - งานบริการด้านสุขภาพ

 

 

      

 

 

 

โรงเรียน เซนต์ปอลคอนแวนต์

ศรีราชา  ชลบุรี   โทร. 038-311068,322268

Saint Paul Convent School

Sriracha Chonburi   Tel. 038-311068, 322268