เกี่ยวกับโรงเรียน

(About this school)

   - ประวัติโรงเรียน

  - ปรัชญา/นโยบาย

  - เครื่องหมายของโรงเรียน

  - ทำเนียบผู้บริหาร

หลักสูตร

(Cericulum)

  - หลักสูตรประถมศึกษา

  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

กฏระเบียบ

(Rules)

  - ระเบียบการแต่งกาย

  - ระเบียบการมาเรียน

  - ระเบียบการลา

  - ระเบียบความประพฤติ

  - ระเบียบการลงโทษ

  - ระเบียบการจำหน่าย

งานบริการ

(Services)

  - งานประชาสัมพันธ์

  - ห้องสมุด

  - งานโสตทัศนศึกษา

  - งานบริการด้านสุขภาพ

 

Prathom 

  หลักการ

  หลักสูตรประถมศึกษา มีหลักการสำคัญ ดังนี้
  1. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
  2. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
  3. เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างเอกภาพของชาติ   โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน แต่ให้ท้องถิ่นมีโอกาส          พัฒนาหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการได้
   

  จุดหมาย

              การศึกษาระดับประถมศึกษา   เป็นการศึกษาพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน   ให้สามารถพัฒนา         คุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาท และหน้าที่ของตนในฐานะพลเมือง   ดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ผู้เรียนมีความรู้    และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลง   มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ    ทางานเป็น และครองชีวิตอย่างสงบสุข
              ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1.  มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ คงสภาพอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณได้
  2.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  3.  สามารถปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว
  4.  สามารถวิเคราะห์สาเหตุและสนองแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวได้อย่าง มีเหตุผล  ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  5.  มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย มีนิสัยไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่น   ได้อย่างมีความสุข
  6.  มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ
  7.  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  8.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบ้านและชุมชน  สามารถ   ปฏิบัติตนตามบทบาท และหน้าที่    ในฐานะสมาชิกที่ดีของบ้าน และชุมชน  ตลอดจนอนุรักษ์ และ        พัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนรอบ ๆ บ้าน
   

  โครงสร้าง

  มวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มี ๕ กลุ่ม ดังนี้
  กลุ่มที่ ๑  กลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
  กลุ่มที่ ๒  กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ว่าด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาของชีวิตและสังคม โดย     เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความดำรงอยู่และการดำเนินชีวิตที่ดี
  กลุ่มที่ ๓  กลุ่มสร้างเสริมทักษะนิสัย  ว่าด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมนิสัย ค่านิยม  เจตคติ     และพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี
  กลุ่มที่ ๔  กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพว่าด้วยประสบการณ์ทั่วไปในการทำงานและความรู้พื้นฐาน     ในการประกอบอาชีพ
  กลุ่มที่ ๕  กลุ่มประสบการณ์พิเศษ ว่าด้วยกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน
               สำหรับกลุ่มประสบการณ์พิเศษ ในชั้น ป. ๕-๖ โรงเรียนอาจเลือกจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง    ความรู้และทักษะ ในกลุ่มประสบการณ์ทั้ง ๔ หรือเลือกจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามความสนใจของผู้เรียน     เช่น ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ทั้งนี้อาจเลือกจัดหลาย ๆ กิจกรรมก็ได้
   

  แนวดำเนินการ

  เพื่อให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ ประสบความสำเร็จตามจุดหมายข้างต้น   จึงกำหนดแนว      ดำเนินการไว้ ดังนี้
  1.  จัดการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ และสภาพท้องถิ่น  โดยให้ท้องถิ่นพัฒนาหลักสูตร   และสื่อการ เรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่นตามความเหมาะสม
  2.  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้สอดคล้องกับความสนใจ และสภาพชีวิตจริง   ของผู้เรียน และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ
  3.  จัดการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงหรือบูรณาการ ทั้งภายในกลุ่มประสบการณ์และ    ระหว่างกลุ่มประสบการณ์ให้มากที่สุด
  4.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์        และกระบวนการกลุ่ม
  5.  จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงให้มากที่สุด  และเน้นให้เกิดความคิดรวบยอด        ในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ
  6.  จัดให้มีการศึกษา ติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
  7.  ให้สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนและ        กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
  8.  ในการเสริมสร้างค่านิยมที่ระบุไว้ในจดหมาย  ต้องปลูกฝังค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน เช่น ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด อดทน มีวินัย รับผิดชอบ ฯลฯ ควบคู่ไปด้วย
  9.  จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบะการปฏิบัติจริงของผู้เรียน